Geïntegreerde zorgkwaliteit: de missing link(s)

Conferentie

29 • 4 • 2021 | 27 • 5 • 2021

Kwaliteitssystemen worden in vraag gesteld.

Zowel de individuele zorgvrager als zorgverlener hebben tijdens de voorbije corona cris(i)(e)s nieuwe vormen van stress ervaren die voorheen minder of niet hoorden bij een ziekenhuisopname. Vragen zoals hoe gevaarlijk is het virus zelf en wat zijn de gevolgen daarvan voor mezelf en mijn omgeving werden frequent gesteld. Negatieve emoties bij patiënten ten gevolge van de langdurige contactisolatie van hun naasten of bij medewerkers door de druk die de gewijzigde situatie met zich meebrengt leken meer regel dan uitzondering.

Zijn de kwaliteitssystemen die we heden ten dage gebruiken in staat om ook deze dimensies te capteren? Als we het over geïntegreerde zorgkwaliteit hebben, moeten we dan niet, naast aandacht voor het proces en systeem perspectief ervan, ook tijd besteden aan verbreding van onze visie hierop?

En ondertussen evolueert de maatschappij verder en komen nieuwe externe uitdagingen op ons af.  Het concept “duurzaam” wordt belangrijker en belangrijker.  Zowel industrieel als businessmatig wordt het begrip breder en breder gedragen, zeker met de SDG-doelstellingen 2030 (Sustainable Development Goals – United Nations).   Een andere vaststelling is de sterkere opgang van alles wat met e-health te maken heeft en de digitalisering.  Dit alles levert meer en meer data.  Hoe gaan we daarmee om?

Is het geen opportuniteit om nu we onze kwaliteitssystemen zullen aanpassen, om naast aspecten die te maken hebben met patiënten en medewerkers, ook duurzaamheid en data mee op te nemen als missing link, en deze mee te integreren in de creatie van de kwaliteitssystemen voor een geïntegreerde zorgkwaliteit?

Tijdens de derde virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus worden deze elementen verder toegelicht.

Deze sessies vinden plaats in de studio en worden in real-time gestreamd naar alle deelnemers. Boeiende en inspirerende uiteenzettingen geven het programma gestalte, en worden afgewisseld met videofragmenten en de voorstelling van enquêteresultaten.

Registratie laat je van thuis uit of vanop kantoor deelnemen aan het volledige programma.

Deelnemende artsen & apothekers kunnen bij registratie voor deze conferentie de nodige gegevens invullen voor accreditatie.

Meld je aan in je Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 account om je te registreren, of maak nu een nieuw account aan. Bekijk er de opnames van de vorige virtuele conferentie en download de bijhorende presentaties.

Programma-overzicht

De virtuele conferentie zal plaatsvinden tussen 18:00 en 22:00 uur. Het inhoudelijk deel speelt zich in hoofdzaak af tussen 19:00 en 21:30 uur.

Deelnemende artsen & apothekers kunnen bij registratie voor deze conferentie de nodige gegevens invullen voor accreditatie.

De Kwaliteit Blijft en Leeft cyclus 2020-21 wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt gehost door

Deze virtuele conferentie wordt ook gesponsord door

Plenaire Opening

Gastvrouw en moderator: Katelijne Boon

In deze 3de virtuele conferentie kijken we naar de toekomst. Immers wat nu opgezet wordt, waar nu in geïnvesteerd wordt, moet in lijn liggen met de zorg voor de patiënt en de medewerker van de toekomst.

 • Kijken we al niet te lang op dezelfde wijze naar kwaliteits- en accrediteringssytemen?
 • Vergeten we daarbij niet dat patiënten en medewerkers ook belangrijk zijn?
 • Wat met de ganse problematiek van data, die explosief zullen toenemen met nieuwe innovatieve zorgsystemen zoals telegeneeskunde?
 • Een ziekenhuis is een deel van de maatschappij: daar is begrip “duurzaamheid” (en ook de SDG’s van de UN) niet weg te denken.

Alvast 4 belangrijke facetten die we als thema’s voor onze “missing links” meenemen naar de parallelle sessies.

 • Inleiding en problematiek van de derde virtuele conferentie – Dr. Benoit Thomas, GZA, voorzitter Medische Raad en Dr. Guy Hendrickx, ZNA, voorzitter Medische Raad
 • Een multidimensionaal denkkader voor Kwaliteit in de Zorg – Prof. dr. Kris Vanhaecht, KULeuven, Instituut voor Gezondheidszorgbeleid

Internationale bijdragen

 • The patient first: next level of an integrated and sustainable world class operating model, Björn Zoëga MD, PhD. Chief Executive Officer, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
 • Healthcare leadership, employee engagement and data relevancy – Dr. Scott Goodspeed, Brown University, Professional studies Master's Healthcare Leadership, Director, former CEO of 4 hospitals and Shannon R. Sullivan, Women & Infants Hospital of Rhode Island, Providence, president & COO

Situering en krachtlijnen van de thema’s

 • “Patiëntenbeleving” - Annick Wauters, ZNA, algemeen directeur Kwaliteit
 • “Welbevinden van medewerkers en artsen” – Liesbet Lombaerts, GZA, directeur Zorg en Strategie
 • “Kwaliteit van en door data” - Dr. Kristiaan Deckers, GZA, hoofdarts
 • “Duurzaamheidsintelligentie als extra dimensie van geïntegreerde zorgkwaliteit” - Jan Witters, GZA, directeur Proces en Innovatie

Parallelle sessie: Patiëntenbeleving

Geleid door Annick Wauters, ZNA, algemeen directeur Kwaliteit en Innovatie en Dr. Marc Geboers, Zorgnet-Icuro, directeur sector Algemene Ziekenhuizen

De patiënt, staat centraal in de zorg.

Voor hem of haar is het evident dat zorgverleners met al hun expertise kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren. Echter, ook de patiënt zelf speelt een belangrijke rol in het totale genezingsproces.

Vanuit deze optiek wijden we een parallelle sessie aan “patiëntenbeleving” tijdens de derde virtuele conferentie “Kwaliteit Blijft en Leeft” op 29 april e.k.

Dan gaan we in op volgende aspecten:

 • Hoe kunnen we de patiënt een actieve rol laten opnemen?
  Vera De Troyer, Zorgnet-Icuro, Q & S Stafmedewerker en Odysee Hogeschool, Lector Dept. Verpleegkunde
 • Wat is daarin belangrijk en hoe kunnen we ons laten inspireren door praktijkvoorbeelden?
  Luc Van Bauwel, GZA, Manager patient experience en change

Hoe kunnen we patiëntbeleving verbeteren en de contacten met onze patiënten aangenamer laten verlopen? We gaan naar patiënten luisteren, duiken zelf in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Ester Van Haute, Vlerick Business School, Dept. Technology & Operations Management, onderzoekster en Christophe Maes, Maes & More, hospitality coach

Parallelle sessie: Kwaliteit van en door data

Geleid door Dr. Kristiaan Deckers, GZA, hoofdarts en Dr. Katrien Bervoets, ZNA, hoofdarts

Binnen zorgverlening neemt verzamelen en beheren van gegevens een steeds belangrijkere plaats in.

Meer en meer van de processen worden aangestuurd op basis van data die uit diverse bronnen afkomstig zijn en steeds makkelijker kunnen gebruikt worden om tot een geïntegreerd proces te komen. Uiteraard ontstaan er hierdoor ook allerhande vragen omtrent de kwaliteit van die gegevens:

 • Zijn ze betrouwbaar?
 • Zijn ze relevant voor het zorgproces in kwestie?
 • Dragen ze bij tot een betere outcome?
 • Verbeteren ze de ervaring van de patiënt en zijn omgeving?
 • Maken ze het leven van zorgverleners makkelijker of geven ze enkel maar bijkomende overlast?
 • Wie kijkt toe op de kwaliteit van en het correct omgaan met deze data?

Al die dimensies horen in scope te zitten van een modern kwaliteitsmanagementsysteem. Gezien de zeer snelle evolutie in de wereld van de health data is het niet verwonderlijk dat traditionele kwaliteitssystemen daar een aantal blinde vlekken vertonen.

In de parallelle sessie zoomen we met deze sprekers in op een aantal elementen en gaan we na hoe er voldoende aandacht kan gegeven worden aan kwaliteit van en kwaliteit door data:

 • Opportuniteiten van en voorwaarden voor PROMS en PREMS om zorgkwaliteit te verbeteren

Dr. Joost Baert, Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), voorzitter Raad van Bestuur

 • Kwaliteitsvol management van gezondheidsdata in een ziekenhuis

Dr. Mark Helbert, ZNA, CMIO

 • Data aggregation, AI and visualization to aid evidence based decision making in the multidisciplinary team (MDT)

Prof. Dr. med. Wieland Voigt, Innovation in Oncology, Medical Innovation & Management, Steinbeis University and Benoit Cuyvers, Portfolio Manager, Siemens-Healthineers

 • App’s in transmurale context: een voorbeeld

Covidcare@home – Dr. Brecht De Tavernier, GZA, Spoedarts en Dr. Michiel D’Hondt, ZNA, Spoedarts

Parallelle sessie: Welbevinden van medewerkers en artsen

Geleid door Liesbet Lombaerts, GZA, directeur Zorg en Strategie en Wim Van de Waeter, ZNA, algemeen directeur Patiëntenzorg

De patiënt vindt het evident te kunnen rekenen op een veilige en kwaliteitsvolle zorg. Dit veronderstelt professioneel en competent gedrag van alle zorgprofessionals die al dan niet rechtstreeks bij deze zorg betrokken zijn. En wanneer medewerkers en artsen zich goed voelen in hun vel en met plezier komen werken, zal dit een positieve invloed hebben op de directe samenwerking met de collega’s en in de omgang met de patiënt. Dit bevordert ieders welbevinden.

Kwaliteit van zorg heeft ook te maken met het welbevinden van onze medewerkers en artsen. We willen in discussie gaan met tal van experten over volgende vragen:

 • Wat is er nodig in deze periode van “war on talent” om medewerkers en artsen aan te trekken en te houden?
 • Welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Heeft de huidige gezondheidscrisis hier impact?
 • Wat zal nodig zijn om een aantrekkelijk zorgwerkgever te zijn en te blijven ?

Experten

 • Dr. Andy De Witte, Doctors4Doctors, voorzitter, psychiater en psychotherapeut en GZA, diensthoofd psychiatrie volwassenen
 • Yvonne Denier, Zorgnet-Icuro, stafmedewerker voor bio-ethiek & KULeuven, deeltijds docent ethiek aan het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht
 • Dominique Renders, De Hefboom, Mediv, erkend bemiddelaar
 • Luc Van Bauwel, GZA, Manager patient experience en change
 • Hilde De Man, IDEWE, verantwoordelijke psycho-sociale aspecten

Parallelle sessie: Duurzaamheidsintelligentie als extra dimensie van geïntegreerde zorgkwaliteit

Geleid door Jan Witters, GZA, directeur Proces en Innovatie

Duurzame verankering van kwaliteit en patiëntveiligheid heeft als thema tijdens de vorige conferentie reeds voor zeer boeiende discussies gezorgd. Het woord duurzaamheid is hedendaags dan ook zeer actueel en lijkt onontbeerlijk binnen een bedrijfsstrategie.

Integreren binnen je strategie is natuurlijk een goed begin en vele organisaties zijn dan ook zeer enthousiast gestart met duurzaamheidsinitiatieven. Toch blijft het in vele organisaties een uitdaging om dit enthousiasme vast te houden, een strategie concreet te vertalen in acties en vooral kansen te blijven zien in plaats van beren op de weg…

 • Wat is nu een duurzame organisatie en is dit begrip niet overroepen?
 • Dienen we de klassieke invalshoeken van duurzaamheid niet te overstijgen in het “zorgen voor morgen”?
 • Hoe halen we inspiratie vanuit de gekende SDG’s of duurzaamheidsdoelstellingen? Hoe vermijden we “cherry-picking”?
 • Hoe voldoen we aan de diversiteit in multigenerationele verwachtingen?
 • Hoe veranker je duurzaamheid op “duurzame” wijze binnen je bedrijfscultuur?
 • Duurzaamheidsnormen en rapportages staan kortelings voor de deur… hoe past dit binnen “geïntegreerde zorgkwaliteit”?

Het lijkt ons dan ook een ideaal moment om deze spiksplinternieuwe dimensie binnen kwaliteitsmanagement systemen eens kritisch onder de loep te nemen en te bespreken hoe duurzaamheidsintelligentie onze zorgkwaliteit in de toekomst kan versterken.

Samen met de hiernavolgende ervaringsdeskundigen zoeken we tijdens deze parallelle sessie een antwoord op bovenstaande vragen.

 • Hefbomen van duurzame ontwikkeling, setting the scene

Dr. Dietrich Van der Weken, General Manager G-STIC, VITO NV

Victor Dries, Raadgever Omgeving voor Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

 • Duurzaamheid ontleden, ontmaskeren en ontwikkelen, een andere kijk op duurzaamheid

Prof. Dr. Lars Moratis, hoogleraar duurzaam ondernemen en de Chair in Management Education for Sustainability op Antwerp Management School

 • Duurzaamheid stopt niet bij de eerste vier letters, 3 creatieve praktijkcases vanuit innovatieve samenwerkingsverbanden

“Fietslabyrint als motivator bij revalidatie” - Dr. Julien Dekoninck, Diensthoofd geriatrie (AZ Sint-Andries ziekenhuis)

“Biodiversiteit vanuit een belevingstuin” - Dorien Ghoos, Ergotherapeut (ZNA Joostens dementiekliniek)

“Circulaire economie promoten vanuit een operatiekwartier” - Greet Rose, Hoofdverpleegkundige operatiekwartier (GZA ziekenhuizen)

Plenair slot

Moderator: Katelijne Boon

Met het plenair slot van VICO3 ronden we de eerste cyclus “Kwaliteit Blijft en Leeft” af.  Als laatste inhoudelijke bijdrage laten we de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (verenigt 37 landen) aan het woord. Tijdens de drie conferenties werd veel informatie gedeeld, maar wie gaat er nu mee aan de slag?  Wie neemt verantwoordelijkheid op?  Een panel van 4 topprofielen uit het uitvoerend kader van de ziekenhuizen discussieert hierover.

En tot slot zetten we enkele pittige momenten uit de drie avonden in de verf en nemen de CEO’s van GZA, ZNA en Zorgnet-Icuro ons mee naar de toekomst.

Internationale bijdrage vanuit OECD & UMC Amsterdam

 • Prof. Dr. Niek Klazinga, OECD, Strategic Lead of Health Care Quality and Outcomes Program, UMC - Amsterdam

Paneldiscussie: Wie neemt welke verantwoordelijkheid?

Panelleden

 • Dr. Yves Breysem, Jessa Ziekenhuis, algemeen directeur
 • Dr. Karin Decaestecker, AZ Delta, adjunct-hoofdarts
 • Nico Garmyn, AZ Sint-Maarten, directeur kwaliteit en strategie
 • Katrijn Bosschaerts, AZ Herentals, verpleegkundig en paramedisch directeur

Terugblik en reflectie

CEO’s kijken vooruit

 • Willeke Dijkhoffz, GZA, CEO
 • Wouter De Ploey, ZNA, CEO
 • Margot Cloet, Zorgnet-Icuro, CEO
Scroll naar boven